מכרז 02/2024 מכרז לאספקה והתקנת מדי מים לקריאה מרחוק ביישובי התאגיד

Skip to content