תשלומים ותעריפים

מבצע להפחתת גובה החוב

לאור הצלחת המבצע למחיקת ריבית והצמדה לצרכני תאגידי מים וביוב שנערך בין התאריכים
2019.04.02 עד 2019.07.31 ,רשות המים החליטה לחדש מבצע זה.
הארכת המבצע הינה בין תאריכים: 2020.01.01 עד 2020.03.31.

בהמשך לסיכומים בוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לעניין עריכתו של מבצע גבייה לעידוד צרכנים ביתיים לתשלום חובות שוטפים בגין מים וביוב, יפורטו להלן עקרונות מבצע הריבית:

1. המבצע יתקיים בתקופה שבין 2020.01.01 עד 2020.03.31.

2. במהלך תקופת המבצע יוכל כל צרכן מים וביוב ביתי אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים להסדיר את חובו בתנאים הבאים:

א. הצרכן יתחייב לפרוע את החוב שנצבר.

ב. במסגרת המבצע, יימחק סכום החוב מריבית והצמדה בתנאים הבאים:
1. עמידה בהסדר התשלומים שנקבע.
2. תשלום חיובי המים והביוב השוטפים.

3. צרכן שלא יעמוד באחד התנאים המפורטים לעיל, יהא רשאי התאגיד לבטל את ההסדר.

אנו רואים במבצע זה חשיבות עליונה, בואו להסדיר את חובכם ולנצל את המבצע
למימוש המבצע יש להגיע לסניפי התאגיד

לוח תעריפים

תעריפי המים

בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב, בתאריך 01.01.2010 נכנסו לתוקף כללי המים החדשים שקובעים, בין היתר, את תעריף המים והביוב. על פי הכללים החדשים ,התעריף מורכב משירותי המים ומשירותי הביוב שמספקת החברה. הצרכן זכאי לקבל כמות של 2.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך, בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך לתאגיד. היה ולא דיווח הצרכן על מספר הנפשות, יחושב חשבון המים על פי שתי נפשות.

צריכה ביתית:

תעריף נמוך לצריכה ביתית (צריכה בסיסית) – עד 7 מ"ק לנפש 7.955  כולל מע"מ

תעריף גבוה לצריכה ביתית (כמות נוספת מעבר לצריכה הבסיסית) – מעל 7 מ"ק לנפש ₪14.600 כולל מע"מ

צריכה אחרת – (עסקים, מוסדות חינוך, בתי חולים, מקוואות, בתי כנסת, בריכות שחיה, בניה וכו') : ₪14.600 למ"ק כולל מע"מ.

צריכה אחרת – (עסקים, מוסדות חינוך, בתי חולים, מקוואות, בתי כנסת, בריכות שחיה, בניה וכו'):  מעל 15,000 קוב ₪13.313  למ"ק כולל מע"מ.

צריכה אחרת – (עסקים, מוסדות חינוך, בתי חולים, מקוואות, בתי כנסת, בריכות שחיה, בניה וכו'):  מעל 250,000 קוב ₪13.021  למ"ק כולל מע"מ.

צריכת מינימום:

צרכן יחויב בצריכת מינימום של 3 מ"ק מים לתקופת חשבון, גם אם בפועל צרך פחות מהכמות האמורה באותה תקופה. עבור צריכת מינימום יחויב הצרכן בתעריף הנמוך (צריכה בסיסית)

דילוג לתוכן