הודעה הארכת תוקף מכרז פומבי מס' 02/2021

דילוג לתוכן